György Thúry Museum

The House of Fine Arts

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

The House of Fine Arts

György Thúry Museum

Nagykanizsa, Fő út 5.

György Thúry Museum

House of Hungarian Placards

Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

House of Hungarian Placards

 1. Füzes, F. M. – Horváth, L. (1971). A vörsi Máriaasszony-szigeti templomrom és a Balaton hajdani vízszintje. [The church ruin of Vörs Máriaasszony-sziget and the one-time water level of Lake Balaton]. Földrajzi Értesítő, 491-497.
 2. A balatonfőkajári kelta temető leletmentése. (Die Erschließung des keltischen Gräberfeldes von Balatonfőkajár). [Rescue excavation at the Celtic graveyard of Balatonfőkajár]. VMMK 11, 1972, 93-106.
 3. Későkeltakori lakóház leletmentése Keszthely-Usztatón. (Freilegung eines Wohnhauses aus der spätkeltischen Zeit in Keszthely-Usztató). [Rescue excavation of a late Celtic dwelling-house at the site Keszthely-Usztató]. VMMK 11, 1972, 85-89.
 4. Koravaskori bronzszobrocska. (Früheisenzeitliche Bronzestatuette aus Keszthely-Dobogó). [Bronze statuette from the Early Iron Age from Keszthely-Dobogó]. VMMK 11, 1972, 75-82.
 5. Kelta sírok Sávolyon. [Celtic graves in Sávoly]. SMK 1, 1973, 283-287.
 6. Őskori hordó alakú edény Szigligetről. [Prehistoric barrel-shaped vessel from Szigliget]. ArchÉrt 101, 1974, 55-63.
 7. Kelta temető leletmentése Miklósfán. (Fundbergung eines keltischen Gräberfeldes in Miklósfa). [Rescue excavation of a Celtic graveyard in Miklósfa]. Zalai Gyűjtemény 6, 1976, 3-18.
 8. Újabb kelta sírok Miklósfán. (Neue Keltengräber in Miklósfa). [Further Celtic graves in Miklósfa]. Zalai Gyűjtemény 8, 1978, 3-10.
 9. Késővaskori lakóház Nagykanizsán. (Wohnhaus aus der Späteisenzeit in Nagykanizsa). [Late Iron Age dwelling-house in Nagykanizsa]. Zalai Gyűjtemény 8, 1978, 11-21.
 10. Bilkei, I. – Horváth, L. (1979). Késő római sír Hegyesdről. (Spätrömisches Grab in Hegyesd). [Late Roman grave from Hegyesd]. VMMK 14,157-161.
 11. A magyarszerdahelyi kelta és római temető. [The Celtic and Roman Cemetery at Magyarszerdahely.] Zalai Gyűjtemény 14, 1979.
 12. Bilkei, I. – Horváth, L. (1980-81). Noricumi sírkövek Zalában. (Römische Grabsteine aus Noricum im Komitat Zala). [Gravestones from Noricum in Zala County]. Zalai Gyűjtemény 16, 13-20.
 13. A szőlősgyöröki római kori sír. [Roman period grave at Szőlősgyörök]. CommArchHung 1, 1981, 59-81.
 14. Ásatások a nagykanizsai Inkey sírkápolna környékén. [Excavations in the environs of the Inkey sepulchral chapel of Nagykanizsa]. Tanácsi Híradó, Nagykanizsa 1980-81, 35.
 15. A hosszúvölgyi római fazekaskemencék. [Roman pottery kilns found in Hosszúvölgy]. Iparrégészet. Égetőkemencék. (Industrial archaeology. Kilns and furnaces). Veszprém 1981, 27-32.
 16. Előzetes jelentés a Nagykanizsa-Inkey kápoln melletti lelőhely feltárásáról. [Preliminary report on the excavation of a site by the Nagykanizsa-Inkey sepulchral chapel]. Zalai Gyűjtemény 18, 1982-82, 7-25.
 17. Régészeti topográfiai munkák Nagykanizsa környékén. [Archaeological topography works in the neighbourhood of Nagykanizsa]. Régészeti topográfiai munkák Nagykanizsa környékén. Városi Tanács Híradója 14, Nagykanizsa 1984, 73-74.
 18. Nagykanizsa és környékének története. [The history of Nagykanizsa and its neighbourhood]. In: Nagykanizsa (Ed. Ferenc Cseke). Panoráma 1984, 16-36.
 19. Questions of the relation of archaeological topography and chronology. MittArchInst 14, 1985, 279-282.
 20. Régészeti kutatások a Kis-Balaton térségében. [Archaeological explorations in the area of Little Balaton]. (several authors), Zalaegerszeg, 1986.
 21. Késővaskori ház- és településtípusok Dél-Zalában. (Späteisenzeitliche Haus- und Siedlungstypen auf dem südlichen Teil des Komitates Zala). [Types of houses and settlements from the Late Iron Age in Southern Zala]. Zalai Múzeum 1, 1987, 59-80.
 22. The surroundings of Keszthely. In: Corpus of Celtic finds in Hungary I. Transdanubia 1. (Ed. Kovács, T. – Petres, É. – Szabó, M.) Budapest 1987, 63-178.
 23. Spätbronzezeit-Späteisenzeit. [Late Bronze Age – Late Iron Age]. In: (Red.: R. Müller) [Seven millennia at Lake Balaton. From pre- and early history to the end of the Ottoman wars. Special exhibition, Mannheim 1989, 36-50.
 24. Római halomsírok Zalában. (Römischen Hügelgräber im Komitat Zala). [Roman tumuli in Zala]. In: (Ed. Palágyi, S. K.) Noricum-pannoniai halomsírok.  Várpalota, 1988 (Veszprém, 1990), 47-63.
 25. Nagykanizsa és környékének története. Rövid áttekintés. Kanizsa török uralom alóli felszabadításának emlékére. [The history of Nagykanizsa and its  neighbourhood. Brief survey. To the memory of the liberation of Kanizsa from the Ottoman rule.] Nagykanizsa és környékének története. Rövid áttekintés. Kanizsa török uralom alóli felszabadításának emlékére. Nagykanizsa 1990.
 26. Nagykanizsa és környékének története az újkőkortól a római kor végéig. [The history of Nagykanizsa and its surroundings between the Neolithic and the Roman Period]. In: (Ed. Dr. J. Béli, then Dr. M. Rózsa and Dr. Rózsáné dr. A. Lendvai) Nagykanizsa Városi Monográfia I. Nagykanizsa 1994, 85-133.
 27. Adatok Délnyugat-Dunántúl későbronzkorának történetéhez. (Angaben zur Geschichte der Spätbronzezeit in SW-Transdanubien). [Information about the history of the Late Bronze Age in Southwest Transdanubia]. Zalai Múzeum 5, 1994, 219-235.
 28. Késő bronzkor, korai vaskor, késő vaskor. [Late Bronze Age, Early Iron Age, Late Iron Age]. In: (Ed. L. Költő –  L. Vándor) Évezredek üzenete a láp világából. [The message of millennia from the world of the moor. Archaeological explorations in the area of Little Balaton 1979-1992]. Kaposvár-Zalaegerszeg 1996, 57-79.
 29. (Einige chronologische Fragen des keltischen Gräberfeldes von Rezi). A rezi kelta temető néhány kronológiai kérdése. [Some chronological questions relating to the Celtic graveyard in Rezi]. Zalai Múzeum 8, 1997, 79-90.
 30. Die Kelten im Komitat Zala. [The Celts in Zala County]. Schild von Steier, Kleine Schriften 18, 1998, 82-88.
 31. Római halomsírok Zalában. (Römische tumuli im Komitat Zala). [Roman tumuli in Zala.] [Peoples along the Mura River 2] Népek a Mura mentén 2 (Völker an der Mur 2), Zalaegerszeg 1998, 31-39.
 32. Nagykanizsa és környékének fontosabb őskori és római kori régészeti lelőhelyei. [The most important prehistoric and Roman period archaeological sites in Nagykanizsa and its neighbourhood]. Nagykanizsai Honismereti Füzetek 20, 1998.
 33. Régészeti szócikkek. [Archaeological dictionary articles.] In: (Ed. F. Rikli) Kanizsai enciklopédia. B. Z. Lapkiadó Kft. 1999.
 34. Újabban feltárt római halomsírok Zalában [Newly excavated Roman tumuli in Zala. Catalogue]. In: S. K. Palágyi – L. Nagy. Római kori halomsírok a  Dunántúlon. [Roman period tumuli in Transdanubia]. Veszprém 2000, 233-253.
 35. Zala megye őskora. [The prehistoric age of Zala County]. In: (Ed. L. Kostyál) Zala megye ezer éve. [Thousand years in Zala County]. Zalaegerszeg 2001, 9-16.
 36. Késő bronzkori település feltárása Nagykanizsán. [Excavation of a Late Bronze Age settlement at Nagykanizsa]. In: Régészeti kutatások Magyarországon [Archaeological Investigations in Hungary 1998] Budapest 2001, 123-135.
 37. A nagykanizsai Thúry György Múzeum 1969-1984 közötti történetének rövid áttekintése. [A brief survey of the history of György Thúry Museum of Nagykanizsa between 1969 and 1984]. In: 75 éves a múzeumalapító Kerecsényi Edit. Emlékfüzet [Edit Kerecsényi, the founder of the Museum, has turned 75.] (Ed. Kostyál, László), Zalaegerszeg 2002, pp. 56-57.
 38. Celtic clay situla from Keszthely. In: Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südostreuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag. Budapest 2003, pp. 535-539.
 39. Római villa rustica temetője Nagykanizsán. [Graveyard of a Roman villa rustica in Nagykanizsa]. Zalai Múzeum 12, 2003, 79-95.
 40. Horváth, L. – Kalicz, N. (2003). Újkőkori település feltárása Petriventén (Zala m.). [Excavation of a Neolithic site at Petrivente.) In: Régészeti  kutatások Magyarországon (Archaeological Investigations in Hungary 2001) Budapest, 5-30.
 41. „Emberek, utak, kapcsolatok” Új állandó kiállítás készül Nagykanizsán. [People, Roads and Relations. A new permanent exhibition is being prepared in  Nagykanizsa]. Magyar Múzeumok 11/1. 2005/1, 14-15.
 42. Régészeti kutatások a tervezett autópályák zalai szakaszának nyomvonalán. [Archaeological explorations along the marked-out route of the Zala section of the projected motorways]. (1999-2004). Kanizsai Antológia, No.1. Nagykanizsa 2005, 118-138.
 43. Grave of a Celtic warrior from Magyarszerdahely (Zala county). Kelta harcos sírja Magyarszerdahelyről (Zala megye). Zalai Múzeum 14, 2005, 61-73.
 44. Ló alakokkal díszített római kori edény Magyarszentmiklósról (Zala megye). [Horse figure decorated Roman pottery from Magyarszentmiklós (Zala county)]. Zalai Múzeum 14, 2005, 81-90.
 45. Kalicz, N. – Horváth, L. (2006). [Settlement finds of the latest phase of the Lengyel culture next to Nagykanizsa.] Siedlungsfunde der spätesten Phase der Lengyel-Kultur bei Nagykanizsa. (Naselbinske najdbe pozne faze Lengyelske Kulture pri Nagykanizsi.) In: Od Sopota do Lengyela. Prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnik kulturah med Savo in Donavo. (Between Sopot and Lengyel. Contributions to Stone Age and Copper Age cultures between the Sava and the Danube.) (Ed. Alenka Tomaž) Annales Mediterranea, Koper, 53-66.
 46. Eke, I. – Horváth, L. (2006). Késő római temetők Nagykanizsán. [Late Roman cemeteries at Nagykanizsa] In: Régészeti kutatások Magyarországon 2005 (Archeological Investigations in Hungary 2005) Budapest, 73-86.
 47. Gyermekjáték vagy attribútum? Kelta leletek Magyarszentmiklósról. [A toy or an attribute? Celtic finds from Magyarszentmiklós /County Zala, Hungary/]. Zalai Múzeum 16, 2007, 25-54.
 48. Kelta pszeudo-kantharos Zalakomárból (Zala m.). [Celtic pseudo-cantharus from Zalakomár /Hungary, Zala county/]. Zalai Múzeum 17, 2008, 109-129.
 49. Bevezető, Tornyiszentmiklós – Külső-Pálika, Muraszemenye – Gály-parlag, Muraszemenye – Hosszú-dűlő, Becsehely – Cinege-föld, Becsehely – Alsóerdő-dűlő, Becsehely – Homokos-dűlő, Becsehely – Bükaljai-dűlő, Petrivente – Bánya, Petrivente – Újkúti-dűlő. [Introduction, Tornyiszentmiklós – Külső-Pálika, Muraszemenye – Gály-parlag, Muraszemenye – Hosszú-dűlő, Becsehely – Cinege-föld, Becsehely – Alsóerdő-dűlő, Becsehely – Homokos-dűlő, Becsehely – Bükaljai-dűlő, Petrivente – Bánya, Petrivente – Újkúti-dűlő]. In: (Ed. Horváth, L. – Frankovics, T.): Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentések az 1999-2008 között végzett feltárásokról. [Archaeological excavations along the marked-out route of motorway M7-M70 in Zala County. Summary reports on the excavations carried out between 1999 and 2008.] Zalaegerszeg, 2008.
 50. Kelta agyagcsörgő Nagyrécséről. [Celtic clay rattle from Nagyrécse]. Zalai Múzeum 18, 2009, 33-38.
 51. Kelta temető leletei Szabadiból (Somogy megye). (Keltische Gräberfeldfunde aus Szabadi /Kom. Somogy/.) [The finds of the Celtic graveyard of Szabadi, Somogy County.] CommArchHung 2009, 133-176.
 52. Celtic clay rattle from Nagyrécse (Zala County, Hungary). (Keltska keramična ropotuljica iz Nagyrécse /Zalska županija, Madžarska/). Zbornik Soboškega Muzeja 15, 2010, 179-190.
 53. Eke, I. – Horváth, L. (2010). Késő római temetők Nagykanizsán (Anyagközlés). [Late Roman graveyards in Nagykanizsa. Data publication.] Zalai Múzeum 19, 155-227.
 54. Kalicz, N. – Horváth, L. (2010). [The Chalcolithic Proto-Boleráz phase (group) in light of the new excavations in Southwest Transdanubia.] Die kupferzeitliche Protoboleráz-Phase (Gruppe) im Lichte der neuen Ausgrabungen in SW-Transdanubien. In: Pantha Rei. Studies in chronology and cultural development of South-Eastern and Central-Europe in earlier prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75. Birthday. (Ed. J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár) Bratislava, 407-433.
 55. Horváth, L. – Németh, P. G. (2011). Celtic warriors from Szabadi (Somogy County, Hungary). In: (Ed.: M. Guštin – M. Jevtić) The Eastern Celts. The communities between the Alps and the Black See. Koper-Beograd, 19-30.
 56. Kora vaskori település Letenyén. (An Early Iron Age settlement at Letenye) Zalai Múzeum 20, 2012, 111-158.
 57. Headwords In: Lexikon zur keltischen Archäologie (Hrgs. S. Sievers – O. H. Urban – P. C. Ramsl), Wien, 2012.(Andráshida: 60-61, Balatonederics: 109-110, Borsosgyőr: 211-212, Cserszegtomaj: 386-387, Felsőrajk: 540, Kamond: 871-872, Keszthely-Dobogó: 923-924, Magyarszerdahely: 1215-1216, Miklósfa: 1280-1281, Nagykanizsa: 1346, Rezi: 1580-1581).
 58. Horváth, L. – Tokai, Z. M. – Tóth, G. (2012). Kora császárkori temető Alsópáhokon (Zala megye) (Rövid beszámoló). [Excavation report on an Early Imperial period cemetery at Alsópáhok, Zala County]. In: (Szerk. Kvassay J.) Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. évi feltárásairól. (Ed. J. Kvassay) Field Service for Cultural Heritage 2009 Yearbook and rewiew of archaeological investigations. Budapest, 163-222.
 59. Római bronzserpenyő a Murából, Tótszerdahelyen (Zala megye). [Roman bronze saucepan from the Mura river in Tótszerdahely /Zala county/]. Zalai Múzeum 21, 2013, 119-129.
 60. Keszthely és környékének kora vaskori sírjai. Anyagközlés [Early Iron Age graves from Keszthely and its environs (Data publication]. In: (Hrsg.: Heinrich-Tamáska, O. – Straub, P.) People, settlement and landscape on the lake Balaton over the Millenia. Castellum Pannonicum Pelsonense (CPP) 4, Budapest-Leipzig-Keszthely-Rahden/Westf., 2014, 63-97.
 61. Középső vaskori öntőformák Alsópáhokról (Anyagközlés). [Middle Iron Age moulds from Alsópáhok. Data publication.] Zalai Múzeum 22, 2014, in print.

Editorial work:

 1. Zalai Múzeum 12, 2003
 2. Horváth, L. – Frankovics, T. (2008). Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentések az 1999-2008 között végzett feltárásokról. [Archaeological excavations along the marked-out route of motorway M7-M70 in Zala County. Summary reports on the excavations carried out between 1999 and 2008.] Zalaegerszeg.

Catalogues:

 1. Horváth, L. – Müller, R. (1988). A Kis-Balaton és környékének régészeti leletei. Kiállítási katalógus. [Archaeological finds from Little Balaton and its neighbourhood. Exhibition catalogue]. Szeged
 2. Barna, J. P. – Havasi, B. – Horváth, L. (2009). Vorgeschichtliche Spuren in Keszthely-Fenékpuszta. [Prehistoric traces in Keszthely-Fenékpuszta.] In:  (Hrsg. Tamaska-Heinrich, O. – Straub, P.) Keszthely-Fenékpuszta im Spiegel der Jahrtausende. Leipzig-Zalaegerszeg 36-41.
 3. Késő vaskor, kora római kor. [Late Iron Age, Early Roman Period.] In: (Ed. Straub P.) Zala megye régészeti kincsei. Válogatás a legszebb leletekből. [Archaeological Tresaures of Zala County a Collection from Most Beautiful Finds]. Zalaegerszeg, 2010.

Review:

Farkas, Csilla (Ed.): Időcsiga. Újabb eredmények Vas megye őskorának kutatásában. Kiállítási katalógus, 288 oldal, 629 színes illusztráció. Kiadja a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága a NKA támogatásával. [Time snail. The latest results of the prehistoric research of Vas County. Exhibition catalogue. 288 pages. 629 colourful illustrations. Published by the Directorate of the Museums of Vas County, sponsored by the National Cultural Fund of Hungary.] Szombathely, 2011. Őskorunk 3. /Zeitschnecke. Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichtlichte vom Komitat Vas, Prähistorie 3. In: Vasi Szemle 66, 2012, 113-114.

Painting of the month

Thumbnail Elizabeth Sass Brunner: South Indian Temple India, 1933(oil-tempera on cardboard, 23x14,7 cm) (Brunner Collection, Nagykanizsa, Erzsébet tér...

Postcards

kepeslap

Postcards can be bought at the unit price of HUF80 at György Thúry Museum (Nagykanizsa, Fő út 5.)

Image gallery

mozaikmuzeumtura logo

NMI logo

The Thúry György Museum uses cookies to ensure you have the best browsing experience and to help us improve the site.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.